Privacybeleid

Privacybeleid

Security Consultancy Bureau JWV

Security Consultancy Bureau JWV is een recherchebureau met een zogenaamde POB vergunning (POB 807), afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Security Consultancy Bureau JWV is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

Security Consultancy Bureau JWV gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden.

Welke gegevens verwerken wij

Security Consultancy Bureau JWV verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden): 
naam, adres en woonplaats gegevens:
uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.
Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren

Security Consultancy Bureau JWV bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te alle tijde) intrekken.
Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail.

Ons mailadres is: jw@vermaatonderzoekt.nl

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Security Consultancy Bureau JWV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Security Consultancy Bureau JWV bewaart alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaart Security Consultancy Bureau JWV uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd. Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

Security Consultancy Bureau JWV is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. Security Consultancy Bureau JWV heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Ons personeel is kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en met deugdelijke virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met Security Consultancy Bureau JWV. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.